اوضاع این روز ها بسی ویژه هست , از طرفی انتقال قدرت در افغانستان و حضور دوباره طالبان در این کشور و از طرفی دیگر وضعیت بحرانی کرونا درایران که حال و هوای کشور را بسیار تحت تاثیر قرار داده است .این روزا تصویری دست به دست می شود که خیلی من رو به فکر فرو می بره ! شاید بخاطر پیوند عمیقی که بین دو کشور هست .

بیا تا در آغوش هم بگرییم

 

این حس و این نزدیکی به دور از هر اظهار نظر  ریشه در حس خاص و پیوند  عمیق بین مردم این دو کشور است .

امیدوارم برای روزهای بهتر

ایران و افغانستان در فردای بهتر

بیا تا با هم دعا کنیم