397311_973

تصویر بالا یک دختر شیعه سوری را نشان می‌دهد که توسط سلفی ها به زنجیر کشیده شده

و پدر و مادرش را پیش چشمش سر بریدند.